Opiniuj.pl - strona główna

Opiniami warto się dzielić!

Dostawcy internetu Warszawa

 • ~Nabity w butelkę / 2016-02-16 19:32:31
  Dostawcy internetu › Play Online
  Odradzam stanowczo zawieranie umowy z Play na nielimitowany internet, gdyż reklama i pracownicy Play w ofercie kłamią i nie informują, że np. po 10 GB internet zwolni z 2 MBps na 0,1 MBps - takie zwolnienie nie można nazwać nielimitowanym.
  Komisja etyki reklamy wydała w tamtym roku uchwałę, która załączam poniżej:
  O 104/15 2015 11 sierpnia 2015
  internet telekomunikacja
  Uchwała Nr ZO 104/15
  z dnia 29 lipca 2015 roku
  Zespołu Orzekającego
  w sprawie sygn. Akt:
  K/62/15

  1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

  1) Andrzej Garapich – przewodniczący,
  2) Małgorzata Augustyniak – członek,
  3) Beata Ptaszyńska-Jedynak – członek,

  na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/62/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy P4 Sp. z o.o. z siedzibą w warszawie (dalej: Skarżony)

  postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

  2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

  Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/62/15
  Przedmiotem skargi była reklama internetowa usługi dostępu do internetu.

  Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
  „produkt: LTE BEZ LIMITU
  opis reklamy: reklamy firmy play reklamują usługę internetu w technologii LTE, treść reklamy brzmi LTE BEZ LIMITU
  Treść skargi: reklama rażąco wprowadza w błąd, ja znam się na internecie, pakietach itp, i do głowy by mi nie przyszło że skoro sprzedają coś w pakiecie 30GB co widać na załączniku, w cenie X, a następnie coś BEZ LIMITU w cenie X+ gdzie faktycznie po wczytaniu się w regulamin limit wynosi 100GB jest śmieszne, to jest raptem 70GB więcej a nazywa się BEZ LIMITU, za przeproszeniem kupując ten pakiet zrobiłem się w przysłowiowego ch, domyślałem się że jakiś tam limit będzie, ale że ustawiony na żenującym poziomie 100GB? gdzie głośno wszędzie krzyczą BEZ LIMITU jest niepoważne, wcześniej limit był ustawiony na 200GB mam to w wydrukowanym regulaminie z czasu podpisania umowy, w tej chwili jest wprowadzony po cichu nowy regulamin gdzie jest to 100GB, gdybym nie wydrukował tego regulaminu w tej chwili nie jestem w stanie doprosić się od sieci play jego kopii z datą podpisania umowy, proponują mi tylko ten aktualny". - pisownia oryginalna

  W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
  Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.".
  Ponadto zarzucił niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
  a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;".

  Skarżony uczestniczył w posiedzeniu. Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
  „Działając w imieniu spółki pod firmą P4 Sp. z o.o. z siedzibą w warszawie (zwanej też dalej „P4" lub „Spółką"), na podstawie załączonego pełnomocnictwa, w związku z treścią pisma z dnia 25 czerwca 2015 r., wnoszę o:
  oddalenie skargi z uwagi na brak naruszenia Kodeksu Etyki Reklamy.
  a także
  przeprowadzenie dowodu z przesłuchania w charakterze świadka p. Renaty Bocheńskiej (wezwanie na adres Spółki) na okoliczności wskazane w pozwie, w tym treści ofert P4 i zasad ich funkcjonowania;
  niewyznaczanie terminu posiedzenia w dniach 3-7 oraz 13-15 sierpnia z uwagi na urlop pełnomocnika.

  UZASADNIENIE
  Reklama Spółki jest prawdziwa - abonent ma możliwość nielimitowanego korzystania z transmisji danych. Skarżący pomija istotne okoliczności stanu faktycznego, które zostaną przedstawione poniżej.
  Opisywane przez konsumenta „pakiety danych" 100 GB (obowiązujący w ofertach internetowych) oraz 200 GB (obowiązujący w ofertach głosowych) nie są pakietami, po wykorzystaniu których korzystanie z Internetu jest niemożliwe (lub też możliwe z symboliczną prędkością).
  Zasady rozliczania internetu opisuje poniższy fragment Regulaminu Oferty Promocyjnej Formuła Unlimited 250 MB:
  Operator dokłada wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia jak najlepszej jakości połączenia transmisji danych dla klientów P4. Przez jakość rozumie się tu stabilność połączenia z siecią, prędkość transmisji wysyłania i pobierania danych. W ramach usługi „Nielimitowany Internet LTE przez 6 miesięcy", w danym Okresie Rozliczeniowym Operator zastrzega sobie prawo do obniżenia prędkości transmisji danych danemu Abonentowi po przekroczeniu przez niego 200 GB transmisji danych w technologii LTE. W takim przypadku do końca Okresu Rozliczeniowego Abonent będzie miał możliwość pobierania i wysyłania danych w technologii LTE z największą prędkością, jaka jest możliwa do osiągnięcia w danych warunkach technicznych, jednakże nie większą niż 2Mb/s (górna granica prędkości) w przypadku danych pobieranych, oraz nie więcej niż 384 kbit/s (górna granica prędkości) w przypadku danych wysyłanych, pod warunkiem, że nie spadła prędkość transmisji danych w związku z wykorzystaniem limitu transmisji danych z pakietu Smartfon 250 MB przyznanego w ramach danego Abonamentu. Zastrzeżenie to dotyczy sytuacji, w której wyjątkowo intensywne korzystanie z transmisji danych w godzinach największego obciążenia sieci może w istotny sposób wpływać na pogorszenie jakości połączeń transmisji danych dla pozostałych użytkowników sieci.
  Z treści skargi wynika, że w ofercie skarżącego limit wynosi 200 GB, stąd też zakładamy, że skorzystał z oferty głosowej (oferta dedykowana dla telefonów komórkowych, korzystanie z Internetu odbywa się z wykorzystaniem smartfonu).
  Załączona do skargi reklama dotyczy oferty Internetu mobilnego (z której, jak się wydaje, nie korzysta skarżący) - jej zasady opisuje (analogicznie) poniższy fragment Regulaminu Oferty Promocyjnej „Formuła 4GLTE Unlimited przy sprzedaży na odległość":
  Operator zastrzega sobie prawo do obniżenia prędkości transmisji danych danemu Abonentowi po przekroczeniu przez niego 100 GB w danym Okresie Rozliczeniowym w ramach usługi „Internet bez limitu". W takim przypadku do końca Okresu Rozliczeniowego Abonent będzie miał możliwość pobierania i wysyłania danych z największą prędkością, jaka jest możliwa do osiągnięcia w danych warunkach technicznych w technologii HSPA+ i LTE, jednakże nie większą niż 2 Mb/s (górna granica prędkości) w przypadku danych pobieranych, oraz nie więcej niż 384 kb/s (górna granica prędkości) w przypadku danych wysyłanych. Zastrzeżenie to dotyczy wyłącznie sytuacji, w której wyjątkowo intensywne korzystanie z transmisji danych w godzinach największego obciążenia sieci może w istotny sposób wpływać na pogorszenie jakości połączeń transmisji danych dla pozostałych użytkowników sieci.
  Z powyższego wynika, że P4 nie ogranicza (imitu danych możliwych do wykorzystania w ramach oferty. Wskazane wielkości 200 GB /100 GB wyznaczają jedynie próg bezpieczeństwa, po przekroczeniu którego prędkość transmisji danych może zostać ograniczona - lecz nie musi. Podkreślenia wymaga fakt, że nie jest to działanie automatyczne - P4 podejmuje je tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci. Ewentualne ograniczenie prędkości utrzymywane jest tylko do końca okresu rozliczeniowego.
  Co istotne - ograniczona prędkość Internetu wynosi do 2 Mb/s. Nie wpływa zatem w istotny sposób na możliwość korzystania z Internetu mobilnego, ponieważ prędkość pobierana wynosząca do 2 Mb/s jest prędkością wysoką (wielu klientów P4 nadal korzysta z ofert internetu mobilnego, w których maksymalna prędkość wynosi właśnie 2 Mb/s, a nawet 1 Mb/s). Taka prędkość zapewnia swobodne korzystanie praktycznie ze wszystkich funkcjonalności Internetu.
  Skarżący w dość emocjonalnej, napisanej niewybrednym językiem skardze, pominął powyższe okoliczności. Z jego skargi nie wynika również, aby odniósł jakiekolwiek negatywne konsekwencje krytykowanych zapisów umownych. Wydaje się to mało prawdopodobne, jako że ograniczenie prędkości znajduje zastosowanie wyłącznie w
  jednostkowych przypadkach. Zdecydowana większość abonentów Spółki nie zbliża się nawet do limitu 200 GB - liczba, osób, które przekraczają ten limit i wobec których zastosowano ograniczenie prędkości, wynosi zaledwie kilka setnych procenta.
  Mając na uwadze, że limit prędkości został ustawiony na bardzo wysokim poziomie, a sankcje przewidziane regulaminem nie są stosowane automatycznie i nie wpływają istotnie na możliwość korzystania z Internetu, Spółka uznała za wystarczające opisanie tych ograniczeń w regulaminie. Regulamin opisujący powyższy mechanizm był zamieszczony na stronie internetowej załączonej przez skarżącego (zrzut z ekranu stanowi załącznik nr 4 do pisma), zresztą - jak wskazuje sam skarżący - został mu doręczony przy podpisaniu umowy.
  Zapis regulaminowy stanowi typowe postanowienie z gatunku fair usage policy, które ma na celu zapobieżenie sytuacjom, w których bardzo aktywne korzystanie z sieci przez niektórych abonentów może powodować jej obciążenie, a w rezultacie utrudniać korzystanie z usług innym abonentom. Internet mobilny w nierozerwalny sposób wiąże się z ograniczeniami przepustowości łącza i duża liczba przesyłanych danych przekłada się na możliwości techniczne zapewnienia abonentom określonej jakości transmisji danych.
  Na koniec wskazać należy, że abonent całkowicie bezzasadnie zarzuca P4 zmianę warunków świadczenia usług poprzez „wprowadzenie po cichu" regulaminu z „limitem" 100 GB. W pierwszej kolejności wskazujemy, że limit 200 GB obowiązywał wyłącznie w ofertach głosowych i najprawdopodobniej taką właśnie ofertę ma skarżący - tymczasem jego skarga dotyczy strony internetowej zawierającej informacje o ofercie internetowej. Po drugie - strona internetowa operatora zawsze zawiera informacje o jego aktualnej ofercie i nie zawsze będą one zgodne z warunkami umowy zawartej w przeszłości przez abonenta. Nie oznacza to jednak zmiany warunków tej umowy - lecz jedynie wprowadzenia do obrotu nowej oferty, skierowanej do nowych klientów.
  Z uwagi na powyższe, wnoszę jak na wstępie."- pisownia oryginalna

  3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

  Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.
  Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama zawierając hasło INTERNET BEZ LIMITU może wprowadzać konsumentów w błąd co do właściwości reklamowanego produktu oraz nadużywać zaufania odbiorców i wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy.
  Zespół Orzekający wyraził opinię, iż nawet jeśli limitowanie korzystania z transmisji danych dotyczy tylko niewielkiej grupy abonentów, którzy przekroczyli limit 100GB/200GB i wobec których zastosowano ograniczenie prędkości – to nie jest uzasadnione posługiwanie się hasłem INTERNET BEZ LIMITU.

  W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

  Zgodnie z pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014 r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.
  A więc nabity w butelkę - unikajcie play. Zawarłem umowę i muszę cierpieć. Chociaż wprowadzenie w błąd w celu uzyskania zysku to przestępstwo.
  od grudnia 2015 abonament 39,99 nielimitowane rozmowy, sms-y, mms-y do wszystkich sieci plus 6 m-cy nielimitowanego internetu a potem 4GB
 • ~Szymon / 2018-09-20 11:33:46
  Dostawcy internetu › JMDI
  Ocena: 5.00 / 5
  Jestem klientem JMDI od ponad 2 lat. Usluga z jakiej korzystam to TV oraz Internet. Lacznosc doprowadzona swiatlowodem. Predkosc dostarczona to 600Mb/s. W ciagu 2 lat akurat ani razu nie bylo przerwy w dostawie uslug, poza godzinami wskazanymi przez operatora jako czas na maintenance sieci. W przypadku planowanego maintenancu faktycznie dwa razy zdazylo sie tak, ze musialem sie skontaktowac z pomoca techniczna poniewaz po upgradzie sieci lacznosc mi sie nie pojawila automatycznie, natomiast zarowno czas oczekiwania jak i usuniecia usterki nie zajal wiecej niz 15 minut w jednym przypadku. Poza tym dzial techniczny bedac ze mna na telefonie przekazal pelna informacje o tym co sie dzieje i corobia, a finalnie lacznosc zostala przywrocona. W drugim przypadku telefon zostal odebrany przez osobe spoza dzialu technicznego i po przekazaniu informacji o lokalizacji lacza oraz numeru umowy sprawa zostala prekazana do dzialu technicznego gdzie faktycznie szybko i sprawnie lacznosc przywrocono. Rowniez w drugim przypadku nie trwalo to wcale dlugo. W drugim przypadku otrzymalem SMS z wiadomoscia, ze sprawa zostala rozwiazana. Biorac pod uwage, ze JMDI wysyla powiadomienie o pracach w sieci z duzym wyprzedzeniem, nawet jesli cos sie wydluzy lub wymaga dodatkowego klikniecia w dziale technicznym, uwazam ze to nie dramat. W koncu ponad tydzien wczesniej informacja pojawia sie w mailu, wiec nie jest to zaskoczenie.
  Moim zdaniem, koemntarze o niewlasciwym traktowaniu klientow sa takze, przynajmnije w moim odczuciu, niewlasciwe. Ani razu nie bylo sytuacji kiedy sprawa nie zostala by przyjeta sprawnie oraz przekazana do rozwiazania w zasadize natychmiast.
  W kwestii szybkosci transferu.. korzystam ze swiatlowodu 600Mb/s i maksymalna predkosc jaka udalo mi sie wycisnac z lacza przy pobieraniu z internetu (w tym przypadku transfer z Microsoftu i AWS-a) to 520Mb/s. Nigdy nie uda sie zrobic 600Mb/s zew wzgledu na specyfike protokolow transmisji danych. Oczywiscie zdarzaja sie serwery, z ktorych transfer nie przekracza 1Mb/s, ale to nie jest jednak wina JMDI, ale tego gdzei i jak podlaczony jest serwer.
  Kwesti asprzetu jaki dostarcza JMDI, tutaj korzystam tylko z dekodera do TV, no i faktycznie fajnie by bylo miec super dekoder, z duzym dyskiem, mozliwoscia nagrywania kilku programow jednoczesnie itd... ale z drugiej strony za cene pelnego pakietu TV i Intenretu 600Mb/s nie moge oczekiwac, ze jeszcze dostane sprzet z gornej polki. JMDI to jednak biznes a nie organizacja dobroczynna. Wazne, zeby spelnial swoje zadanie. Wiec router mam swoj, a dekoder dopoki wyswietla programy jest ok. Poza tym po aktualizacji oprogramowania dekodera user interface sie ulepszyl.
  Sama instalacja za to byla sprawna i zajela kolo 1 godziny. Oczywiscie bylo to tylko dociagniecie i zakonczenie swiatlowodu w mieszkaniu.
  Z poprzednim dostawca uslug mialem wiecej problemow, a jesli byla awaria to trwala czasami dzien i dodatkowo nie udalo sie nigdy otrzymac informacji co sie wlasciwie stalo.
  Byc moze mam poprostu szczescie, a byc moze poprostu JMDI potrezbowalo troche czasu, zeby sie rozwinac.
  Zalety- Szybkosc Internetu - swiatlowod 600Mb/s faktycznie daje obiecana przepustowosc.
  - W moim przypadku jednak brak awarii, jedynie planowane aktualizacje sieci, o ktorych JMDI informuje z duzym wyprzedzeniem.
  WadyJak narazie brak widocznych wad.
  Miejscowośćwarszawa, Ursus
 • ~Kura / 2018-08-30 23:01:27
  Dostawcy internetu › JMDI
  Ocena: 2.00 / 5
  Ceny mają ciekawe więc się skusiłem. Niestety szybko czar prysnął. Słabe dekodery TV, notorycznie się wieszające a po podłączeniu dysku zewnętrznego to już piach po całości. Po zgłoszeniu zatrzeszczeń i przyjęciu ich przez BOK trzy tygodnie czekałem na montera, który stwierdził, że dekoder nadaje się do wymiany. Miał ze sobą kolejny. Zainstalował po czym podczas testów..., okazał się być gorszym od tego, który był pierwotnie. Mija już ponad miesiąc jak monter miał przyjechać z kolejnym. Tłumaczenie dlaczego tak długo to trwa jest absurdalne. Router Wi-Fi dno. Siła internetu zadowalająca była tylko w pokoju, w którym był zainstalowany. Zadowalająca tzn maks osiągała 40-45% maks prędkości jaką nabyłem. Oczywiście tłumaczono mi, że nigdy nie będzie 100%. Ja to rozumiem ale żeby maks 45% i to w pokoju gdzie był router. W pokoju obok było to już maks 15-20% a w kuchni i trzecim pokoju wcale, bądź sygnał pojawiał się śladowo. Problemu nie widziano. Po zmianie go na ten, który został po poprzedniej Firmie/umowie, sygnał jest nawet pod domem a mieszkam na trzecim piętrze. Stać mnie było na przedłużenie umowy w poprzedniej Firmie, ale JMDI wydawało się na papierze oferować podobne parametry (liczba kanałów i to jakie to są kanały, szybkość łącza internetowego) za nieco niższą kwotę. Uznałem, że po co przepłacać. Co z tego, że mniej jak właściwie nie ma dnia abym nie musiał robić 2-3 razy dziennie (a w weekendy gdzie telewizja jest używana dłużej nawet 5 razy dziennie) twardego resetu polegającego na odłączeniu dekodera na około 15-20sekund od prądu bo wisi i już. Co z tego, że router w cenie jak i tak musiałem mieć swój aby mieć w całym mieszkaniu Wi-Fi a nie tylko w jednym pokoju. Do tego tak podłączyli sygnał TV, że jest on tylko w jednym gniazdku. Chodzi o to, że w pozostałych zniknął sygnał z TV naziemnej. Kiedy korzystałem wcześniej z usług konkurencji był ich sygnał we wskazanym pokoju a w pozostałych dwóch pozostało bez zmian czyli była TV naziemna. Kiedy to zgłaszałem nikt w Jmdi nie rozumiał o czym mówię. Do mieszkania do głównej "puszki" dochodzą dwa przewody. Jeden z TV naziemną drugi do kablówki. Następnie należ podłączyć do nich za pomocą rozdzielnika sygnału kable z poszczególnych pokoi. Tak sprytnie JMDI to zrobiło, że w tym do naziemnej była kablówka a w tym do kablówki nie było nic. Byłoby ok, gdybym chciał multiroom. Wtedy dekodery w pozostałych pokojach i jest git. Ale mam jeden dekoder i w związku z tym tv tylko w jednym pokoju. Za groma nie mogli zrozumieć o co chodzi. Naprawiliśmy to z administratorem budynku. Jak się łatwo domyśleć trzeba było tylko zmienić podłączenie kabli w głównej rozdzielni w budynku bo podłączyli to odwrotnie. Teraz do dwóch pokoi dociera sygnał z naziemnej i do jednego, tego gdzie jest dekoder z kabla. Gdyby nie ten zabieg to po wygaśnięciu umowy nie byłoby sygnału w żadnym kablu dochodzącym do mieszkania. Dramat.
  Zaletyniewygórowana cena
  Wadybeznadziejne dekodery oraz routery, obsługa jakby nie rozumiała co się do nich mówi. Tempo reakcji też jakby ktoś ich związał.
  Miejscowośćwarszawa
 • ~Vectra_to_badziew / 2018-01-25 10:16:00
  Dostawcy internetu › VECTRA
  Ocena: 1.00 / 5
  Vectra = kłamstwo, złodziejstwo i prostactwo. Ściemniają i oszukują. Przykład: zdecydowałem się na podpisanie aneksu do obecnej umowy. Anek dotyczy internetu. Miałem 100 Mb/s, nowa umowa umożliwia korzystanie z internetu z prędkością do 600 Mb/s. Przyjechał monter, wręczył umowę, wymienił stary modem na nowy, pojechał. Po wymianie modemu na nowy prędkości downloadu po kablu faktycznie sięgają do 600 Mb/s. Problem to WiFi. Przy starym modemie (przy umowie do 100 Mb/s) prędkości po WiFi oscylowały w granicach 60-70 Mb/s, czasami nawet dochodziło do 80 Mb/s. Czyli wszytko OK. Oczywiście, przed podpisaniem aneksu, upewniałem się telefonicznie, czy nowy modem, który dostarczą spełnia wszystkie niezbędne normy, czyli: czy obsługuje standard a/c, czy obsługuje standard Euro DOCSIS 3.1, jaką przepustowość obsługują gniazda RJ-45, itp. Wybitnie kompetentna panienka na infolinii nie miała pojęcia o co pytam. Jej odpowiedź, na prawie każde zadawane pytanie, to: "ma 3 anteny i jest dwuzakresowy". To była odpowiedź na wszystko. Nie ważne o co zapytałem. Zamiast powiedzieć, że tego czy tego nie wie, że ewentualnie może to sprawdzić, to udawała debilkę (a może nie udawała?), jakby pytania w ogóle nie było. Żenada i tragedia. Wracając do nowego modemu. Po jego wymianie na nowy maksymanla prędkość downloadu nie przekracza 40 Mb/s! Fakt, umowa nie zawiera żadnych informacji o tym, jaką minimalną prędkość po WiFi zapewnia ta żałosna korporacja. Jednakże, skoro stary modem potrafił działać po WiFi dwa razy szybciej, a teraz dostarczany net jest 6 razy szybszy, to ewidentnie coś jest nie tak. Podłączyłem zatem tani, prywatny router do zafajdanego modemu Vectry. Pstryk i cud. Prędkości po WiFi sięgają nawet 500 Mb/s!!! Odłączam swój router, znowu max 40 Mb/s. Ewidentnie skopane są ustawienia modemu. Prawdopodobnie ustawiony jest standard g (oczywiście przyczyn może być kilka). Dzwoniłem do tych niekompetentnych debili wiele razy. Za każdym razem słyszę inną bajeczkę. Nikt w tej żałosnej firmie, ale to absolutnie nikt, nie ma takiej "władzy", aby wejść w ustawienia ich własnego modemu i sprawdzić, czy przypadkiem standard a/c nie jest ustawiony jako g (taka czynność powinna zająć max 10 sekund!). To przekracza ich kompetencje. Wciskają niebywałe kity, aby tylko spławić klienta. Przecież nic, ale to absolutnie nic nie tracą jeśli przestawią ten standard na a/c. Nie wzrosną ich koszty, nic się u nich nie zmieni. Jedynie co może się zmienić, to zadowolenie klienta i ewentualny brak reklamacji. Może się mylę, ale to chyba korzyść i tak powinno być, czy jestem w błędzie? W żaden logiczny sposób nie jestem w stanie zrozumieć polityki tej żałosnej i prostackiej korporacji.

  Reasumując: Jeśli ktoś chce mieć problemy i być oszukiwany to zachęcam do podpisania umowy z tą korporacją pełną ścierwa. Więcej wartości prezentuje szczur żerujący na padlinie skunksa, niż firma świadcząca usługi telekomunikacyjne zwana Vectrą.
  ZaletyBrak
  Wadyto, że w ogóle istnieją
  Miejscowośćwarszawa
 • ~Autumn81702 / 2017-12-07 00:50:09
  Dostawcy internetu › Netia Szybki Internet
  Ocena: 1.00 / 5
  Bardzo dawno nie opisywałem swoich przygód związanych z tym internetem - moja ostatnia opinia była pisana w czerwcu 2016. Pamiętam jak konsultantka w tymże roku zapewniała, że internet będzie naprawdę dobrze działał, byle tylko zostać...
  Jest grudzień 2017. Ten internet to JEDNO WIELKIE ŚCIERWO!

  Parametry:
  TRAGEDIA! Na jakiej podstawie mam cieszyć się z tego, że Speedtest podaje parametry niemalże zgodne z tymi na umowie (ping: 5ms, DL: 9,46Mb/s, UP: 1,05Mb/s; umowa MAX10), jeżeli łącze jest awaryjne? Parametry mimo to nie są szczególnie rewelacyjne.

  Cena:
  Za to coś zwane "Szybkim internetem MAX10" oraz telefon stacjonarny w taryfie "Do wszystkich bez limitu" N(i)etia woła 9 dych, często z hakiem. Jak dla mnie to zamiast pieniędzy należy im się worek z pewną brązową zawartością, coby jednoznacznie wskazać im jak warty jest ich internet.

  Obsługa klienta - UWAGA, JEST TO HIT TYSIĄCLECIA:
  Problem z internetem. Przedzwoniłem na infolinię, wybrałem pomoc techniczną... 15-20 sekund ciszy i nagle IVR informuje o problemach technicznych.
  Obejście polega na wybraniu "połączenia z konsultantem" i późniejszym wybraniu tematu rozmowy - minus obejścia jest taki, że działa ono tylko wtedy kiedy pracują wszystkie działy. Biada temu, komu internet padnie w nocy albo w niedzielę - czyli wtedy, kiedy pracuje tylko dział techniczny.
  Jak już klientowi uda się dostać do kolejki połączenia z konsultantem, należy liczyć się z bardzo długim czasem oczekiwania.

  Niezawodność - NASTĘPNY HIT:
  Bardzo niestabilne, wysoce awaryjne łącze. A to przerywa, a to zaginiony serwer PPP, a to zacina się, a to coś jeszcze i tak dalej... jak dobrze że operator komórkowy nie zabrania tetheringu, przynajmniej mogłem skorzystać z internetu wtedy kiedy N(i)etia się wyłożyła po raz kolejny.

  Jakie z tego podsumowanie?
  Po pierwsze - NIE POLECAM!
  Po drugie - do osób które są zainteresowane współpracą z tą firmą: PRZESTRZEGAM! Negatywne opinie nie biorą się znikąd.
  Po trzecie - do osób które się użerają z tą firmą: WSPÓŁCZUJĘ! Zostaje mi życzyć powodzenia w walce z tym molochem. Pismo będące rozwiązaniem umowy zostało już przeze mnie przygotowane, teraz tylko wysłać i ewakuuję się z tego cyrku.
  ZaletyNie stwierdza się żadnych zalet.
  WadyWysoka zawodność, koszt nieadekwatny do jakości, problematyczna obsługa klienta - dodzwonienie się graniczy z cudem (awaria IVR, chyba że użyje się obejścia - wtedy należy liczyć się z bardzo długim czasem oczekiwania na rozmowę z konsultantem, zwłaszcza jeżeli jest to osoba z działu technicznego). Nie ukrywam, że już resztkami sił się powstrzymuję od posłania wiązanki na infolinii - wiązanki z cyklu "co sądzę o...". Jednym słowem: TRAGEDIA.
  Miejscowośćwarszawa
 • ~chodzik księżycowy / 2019-01-19 13:44:23
  Dostawcy internetu › UPC Internet
  Ocena: 2.25 / 5
  Jestem w UPC od 15 lat.
  Problemem tej firmy jest fatalna obsługa techniczna. Jak się coś tanie, to przychodzą na serwis ludzie, którym
  nie specjalnie zależy na zadowoleniu klienta, a raczej na odbębnieniu wizyty.
  Trzy lata temu zgłaszałem problem z kiepska jakością obrazu. Przychodzili 4 razy, mierzyli cmokali i powiedzieli, że na mierniku maja wszystko OK, a obraz musi być taki jaki jest. Dalej zgłaszałem awarie. Przyszedł młody człowiek, usiadł, zastanowił się przez chwilę i poszedł do skrzynki piętro wyżej. Po 15 minutach awaria została
  usunięta i obraz był OK. Wcześniej nikomu się nie chciało pójść piętro wyżej.
  Wypuścili Horaizona, ale byli do tego kompletnie nieprzygotowani. Na początku był dramat. Trzy lata nie zgaszałem usterki. Dwa miesiące temu bardzo zwolniło WiFi. Mam 120MB/s i jak jest wszystko dobrze mój Mac
  bezprzewodowo ciągnie około 117MB a PC około 105MB Wtedy miałem poniżej 50MB/s, a oni mi wciskali kit, że to jest wszystko dobrze i abym im podał szybkość po kablu. Tyle tylko, że ja nie mam takich urządzeń. Era kabli się skończyła. To, że kiedyś mialem 117 a teraz mam 50 nikogo nie przekonało, ale naprawili.
  Ostatnio mam jednak problem z Horaizonem. Jest tak czasami, że jak się włączy, to obraz jest blady i miga.
  Pomaga jedynie restart Horaizona. Nagrałem trzy filmy i pokazałem serwisantowi. To go nie przekonało, bo musi to zobaczyć na własne oczy. Nie jest dostępny adres e-mail, gdzie można by opisać problem i dołączyć załączniki.
  Dramat, nikt nie chce pomóc. Prosiłem o wymianę Horaizona, jest to niemożliwe. Można to zrobić jak serwis zdecyduje. Napisałem list polecony i opisałem wszystko. Zachowanie jednego z serwisantów skandaliczne.
  Jedna wizyta trwała 2 minuty, druga 5. Najpierw stwierdził, że to kabel. Zmienił kabel HDMI, zrestartował Horaizona i wyszedł. Na drugi dzień problem wrócił. Prosimy, z żoną błagamy, jesteśmy traktowani skandalicznie.
  Jak kasę brać to jest komu, jak człowiek ma problem, to zaczynają się schody. Pytam się co jest grane, dlaczego
  nie można wymienić Horaizona, koro tego zadamy. Nie można i koniec
  Nie wiem jak się to zakończy, czekamy na odpowiedź. Jeśli nam dekodera nie wymienią, złożę skargę do odpowiedniej instytucji. Telewizor chodzi jak należy na bezpośrednim podłączeniu kabla czyli bez pośrednictwa
  dekodera. DVD, czy BD również bez zarzutu. Tak jak napisałem pomaga jedynie restart Horaizona i dopóki nie
  wyłączę go, wszystko jest ok. Potem losowo jak Bóg da.

  ZaletyJak jest wszystko OK, dobra jakość obrazu, oraz przesyłu danych. Horaizon jeśli pracuje bezawaryjnie, to jet OK
  WadyKiepski serwis, nie zależy im na dobru klienta
  Miejscowośćwarszawa
 • ~Krzysztof / 2020-07-28 20:39:07
  Dostawcy internetu › UPC Internet
  Ocena: 2.75 / 5
  Z usług UPC korzystam od ponad dwóch lat. Zakończenie umowy zbiegło się wraz z przeprowadzką. Profilaktycznie sprawdziłem czy pod nowym adresem jest możliwość zainstalowania internetu UPC - co potwierdził zarówno konsultant jak i funkcja na stronie internetowej (na bazie adresu można sprawdzić czy jest tam dostępny internet). Gdyby nie to umowa oczywiście nie zostałaby przedłużona, jednak wtedy jeszcze wierzyłem w rzetelność UPC.

  Gdy zjawił się technik okazało się, że nie można się podłączyć. Powodem był brak podstawowych elementów w skrzynce na klatce schodowej. Technik zgłosił problem i po kilku dniach (i telefonach - samodzielnie musiałem tłumaczyć o co chodziło gdyż notatka od technika była pobieżna i niezrozumiała) dostałem informację, iż wszystko jest gotowe i można wykonać instalację. Gdy ponownie zjawił się technik, okazało się iż stan skrzynki zupełnie się nie zmienił i dalej nie można z niej korzystać. Ponownie zostało stworzone zawiadomienie, tym razem opisane bardzo dokładnie zarówno ze strony technika jak i mojej... i nic. Telefony na infolinię na nic się nie zdały, zlecenie jest ciągle "w realizacji", żadnych konkretów, pomimo iż UPC ma zaznaczone w umowie dwudniowy termin realizacji przełączenia usługi, a jeśli nie jest to możliwe to jest zobowiązane podać termin wykonania. I na koniec HIT - Pani konsultantka po dosyć długim upraszaniu się (oczywiście z zachowaniem należytej kultury) o jakiekolwiek konkrety bądź przełączenie do kogoś bardziej zorientowanego (niestety przełożeni lub technicy bezpośrednio wykonujący instalację są niedostępni) przyznała iż trzeba czekać, ale jest szansa że ta instalacja w ogóle nie zostanie wykonana.
  Dodam iż pracuję zdalnie, przez UPC opóźniłem przeprowadzkę o trzy tygodnie. Niestety przesuwać dalej nie mogę i w tym tygodniu się przeprowadzam, a że nie mam internetu to zmuszony jestem wrócić do biura (to nic że COVID i pandemia a pracodawcy stają na głowie żeby się dało pracować zdalnie) bo... UPC mnie okłamało.

  Dlaczego na stronie internetowej UPC, a także przez konsultanta podawane są adresy pod którymi nie ma internetu? - na to pytanie nikt nie był w stanie mi odpowiedzieć.
  Dlaczego dostałem błędną informację, że braki w skrzynce zostały nadrobione i odpowiednio wyposażone? - na to pytanie nikt nie był w stanie mi odpowiedzieć.
  Dlaczego pomimo zapisów w umowie UPC nie jest w stanie podać mi terminu wykonania usługi? - na to pytanie nikt nie był w stanie mi odpowiedzieć.
  ZaletyPrzez dwa lata nie było większych problemów.
  WadyDezorientacja, brak informacji, łamanie umowy, wprowadzanie w błąd.
  Miejscowośćwarszawa
 • ~KubaD / 2020-01-09 19:52:13
  Dostawcy internetu › Orange Światłowód
  Ocena: 2.00 / 5
  Posiadałem u nich kilka numerów od kilkunastu lat, użytkownikiem ich internetu jestem od ponad 6 lat. Niestety, z roku na rok oferta utrzymaniowa jest coraz gorsza.
  To zmusiło mnie do migracji telefonów do Plusa (a z racji faktu iż od 10.01.2020 na ich światłowodach będzie można brać oprócz T-Mobile również Plusa, to dodatkowy plus). I o dziwo, Orange reklamuje swój światłowód jako najlepszy w Polsce do grania. Tak?
  To łapcie kochani przykładowy tracert z Orange Światłowodu (serwery Valve CSGO w warszawie):

  1 1 ms 1 ms 1 ms funbox.home [192.168.1.1]
  2 6 ms 9 ms 6 ms war-bng103.neo.tpnet.pl [83.1.5.111]
  3 3 ms 7 ms 5 ms war-r3.tpnet.pl [80.50.147.97]
  4 71 ms 6 ms 3 ms war-r2.tpnet.pl [194.204.175.62]
  5 26 ms 23 ms 22 ms ae102-10.ffttr7.-.opentransit.net [193.251.248.153]
  6 26 ms 27 ms 25 ms ffm-b4-link.telia.net [62.115.155.28]
  7 59 ms 72 ms 48 ms ffm-bb3-link.telia.net [62.115.114.88]
  8 38 ms 39 ms 40 ms war-b1-link.telia.net [62.115.135.179]
  9 38 ms 44 ms 38 ms valve-ic-333070-war-b1.c.telia.net [62.115.11.23]
  10 * * * Request timed out.
  11 46 ms 46 ms 46 ms 155.133.231.67

  Serwer jest w warszawie, ja również. A teraz LTE z komórki w Plusie (15 GB + 10 GB na YouTube, IPLA, SocialMedia bez limitu za 20 PLN/m-c; w Orange 7 GB za 25 PLN/m-c dla klienta od prawie 14 lat):


  1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.42.129
  2 * * * Request timed out.
  3 * * * Request timed out.
  4 27 ms 28 ms 29 ms 10.220.92.122
  5 26 ms 24 ms 24 ms wawgro-i1-BE6-309.plusnet.pl [212.2.102.201]
  6 21 ms 18 ms 25 ms wawbal-i1-BE9.plusnet.pl [212.2.102.174]
  7 25 ms 26 ms 26 ms valve.plix.pl [195.182.218.217]
  8 * * * Request timed out.
  9 25 ms 26 ms 25 ms 155.133.231.67

  LTE ma lepsze pingi niż światłowód? No proszę, ale przecież to Orange jest najlepszy dla graczy!

  Nikomu nie polecam tego internetu, jeśli ma światłowód - weźcie T-Mobile albo Plusa - poczytajcie narzekania na forum Orange jak działa ten internet do gier i zastanówcie się, bo wyrzucicie pieniądze w błoto. Ja zabieram wkrótce internet od Orange jak skończy się umowa i biorę światłowód Plusa (albo Netii).
  ZaletyDziała stabilnie, bez nagłych przerw i tyle
  WadyRouting, obsługa klienta, beznadziejne oferty utrzymaniowe, cena-jakość na beznadziejnie niskim poziomie....
  Miejscowośćwarszawa
 • ~Jan Lis / 2017-08-04 11:33:55
  Dostawcy internetu › UPC Internet
  Ocena: 1.50 / 5
  Przez 4 lata korzystałem z internetu UPC. Po 2-letniej umowie zaproponowano mi identyczne warunki w identycznej cenie, na co (przez własną opieszałość, przyznaję) się zgodziłem. Po kolejnych 2 latach jedyne, na co mogłem liczyć to nieco większa prędkość internetu za tą samą cenę co skłoniło mnie do zmiany dostawcy i rezygnacji z UPC. I samo pożegnanie z UPC trwało ponad pół roku.
  W niewyjaśnionych okolicznościach "zaginął" dokument podpisany w salonie UPC o rezygnacji z usług, więc nie informując mnie nadal były naliczane opłaty. Zapłaciłem zaległe opłaty wcześniej upewniając się telefonicznie, czy po uregulowaniu zaległości umowa zostanie zerwana i nie zostaną naliczone dalsze opłaty. Niestety okazało się że konsultant rzucił słowami na wiatr i dwa miesiące później dostałem sms o kolejnej zaległej fakturze. Nie płaciłem jej tak długo, aż otrzymałem sms z "groźbą" o tym, że brak wpłaty spowoduje zerwanie umowy (co mnie bardzo cieszyło). Zadzwoniłem do konsultanta jeszcze raz, i upewniłem się ponownie, że wpłacenie tej faktury i zwrot sprzętu spowoduje zamknięcie sprawy. Wysłałem kasę, wysłałem sprzęt, upewniłem się czy dotarł, pani konsultant przeprosiła za niedogodności i zapraszała ponownie. Kolejne 2 tygodnie po tym wszystkim dostałem wezwanie do zapłaty 50zł za "nieterminowy zwrot sprzętu" (swoją drogą, nie widzę innego celu w odzyskiwaniu sprzętu wartego dzisiaj pewnie mniej niż 30zł, niż właśnie możliwość ściągnięcia tej opłaty od części ludzi). Okazało się że umowa w rzeczywistości została zakończona przed moimi dwoma poprzednimi telefonami do UPC. W ani jednej, ani drugiej umowie nie zostałem poinformowany o tym fakcie ani o tym, że zostanie naliczona kara - co więcej, pani w ostatniej rozmowie zapewniała że sprzęt został wysłany w terminie a nawet gdyby nie zdążył dotrzeć, ona odnotowuje w systemie że został już wysłany i kara na pewno nie zostanie naliczona.
  Tak więc UPC, któremu zapłaciłem w sumie około 4500 zł za średniej prędkości internet z przerwami w działaniu 1-2 dni w miesiącu i kilkoma większymi awariami, na do widzenia wyruch**o mnie na te ~150zł, które szczerze mówiąc przelałbym im z góry gdyby mogło mi to oszczędzić frustracji i ponad godziny rozmowy (occzywiście, k**** mać, płatnej rozmowy) z konsultantami.
  Zaletydziałający internet przez 25-28 dni w miesiącu, no spoko całkiem
  Wadynajwiększą jest legalność i istnienie tej firmy
  warszawa
 • ~Krzysztof / 2019-08-17 08:44:46
  Dostawcy internetu › UPC Internet
  Ocena: 1.75 / 5
  Byłem długo z UPC. Ale od dnia 01/09/2019 UPC wypowiada mi umowę. Dlaczego? Bo tak. Miałem łącze 500 MB/s ale realnie było 210-390 a czasem 90MB/s!. Więc słałem reklamacje. UPC przysyłało tzw. specjalistów którzy orzekali -kabel na korytarzu walnięty. Kabel w "peszlu" długość 5m. Dla ludzi od UPC temat nie do zrobienia przez dwa lata! Jedna z odpowiedzi - nie da rady wymienić kabla jeśli jest prowadzony pod kątem 90 stopni. Gratulacje,bo zawsze kable idą w linii prostej a domy są tylko długie lub okrągłe! UPC może tylko walnąć na ścianie kabel w eleganckim korycie!, bo taki ma standard. To nie wchodzi w grę, gdyż w latach 90-tych były już wszelkie koryta na ścianach i wielkim nakładem sił i środków "Wspólnota Mieszkaniowa" schowała to w ściany w peszle. Koszt remontu klatek 700 tyś zł. I jeśli ktoś myśli że ludzie znowu się zgodzą na KORYTA na ścianach to jest w błędzie. Ale nie UPC, ono ma taką technologię i zawsze tak robią i jak się nie podoba to my uciekamy czyli WYPOWIADAMY umowę bo nam za trudno. Problem jednak leży w innym miejscu.UPC na taki montaż przysyła jednego (1) człowieka z firmy zewnętrznej który ma płacone 140 czy 160 zł za montaż. On przybywa miejsce z jednym wkrętakiem i kawałkiem kabla i zaczyna od: a ma pan jakiś taborecik lub drabinkę"? A ja muszę mieć czy on ma mieć? Do tego przeciąganie w "peszlu" w jedna osobę to koszmar każdego technika. Wniosek? Telefonik do centrali- brak możliwości technicznej wykonania usługi! Prosto,szybko i na temat. I już można biec do następnego łatwiejszego zlecenia! I tym sposobem po kilku takich genialnych podejściach do wymiany kabla UPC robi bilans zysków i strat i wychodzi mu że taniej jest się mnie pozbyć. To jest właśnie profesjonalizm wielkich "korpo". Dobrze że mam gdzie się udać gdyż na mojej nieruchomości jest jeszcze Orange i Vectra. Troszkę szkoda tych lat bo lubię stabilizację a muszę szukać innych rozwiązać gdyż wielka profesjonalna firma nie daje rady wymienić 5 m kabla w peszlu!
  ZaletyJeśli chodzi o moje miejsce zamieszkania,mało awarii.Miałem szczęście.
  WadyByło miło ale do czasu. Napotkali problem i polegli na rozwiązywaniu jak amatorzy.
  Miejscowośćwarszawa
 • ~oburzona / 2019-08-30 12:37:40
  Dostawcy internetu › Multimedia Polska
  Ocena: 1.00 / 5
  MASAKRA, ODRADZAM MOCNO. Cena wydała się dobra, ale co z tego, jak potem tyle problemów i płacenie za niedziałający internet. Także nie dajcie się pokusić ceną. Usługa i obsługa klienta to jakaś kpina. Internet często się zawiesza lub nie działa, a załatwianie czegokolwiek z Multimedią to koszmar. Największym przegięciem było to jak po 30 min spędzenia czasu (na marne) na infolinii pojechałam do biura obsługi - adres podany na stronie multimedii, Jana Pawła. Na miejscu niespodzianka - biura nie ma, ochroniarz budynku pow, że nie ma ich już tam conajmniej 4 miesiące. Tego dnia straciłam na infolinię i dojazd do nieistniejącego, a podanego na stronie biura conajmniej 2 godziny. Hitem było jak zgłaszając reklamację na infolinii pow o okłamywaniu Klientów podając fałszywe informacje na stronie, a Pani pow mi uwaga - "my jako konsultanci nie mamy wglądu do strony" - WOW. Infolinia to wiszenie na telefonie conajmniej 20 min, po których można usłyszeć (jak już przekieruje wreszcie i nagada komunikatów milion), że czas oczekiwania na połączenie to kolejne 20 min.... Zamówiłam oddzwonienie - mieli rzekomo na to 48 godzin, a oddzwonili po 4 dniach. Pomoc techniczna w infolinii jest dla picu - daje automat instrukcje co robić ze sprzętem, ale jak już się przez wszystkie opcje przejdzie i zaznacza cały czas, że sprzęt dalej nie działa to nie łączy z człowiekiem tylko od nowa lecą wszystkie instrukcje, znowu stracone 20 min. Gdy się wybierze zły nr przy połączeniu nie ma opcji "cofnięcia" się, więc po straconych już ok.5-10 min trzeba dzwonić na nowo, doliczcie do tego kolejne minimum 3 minuty słuchania automatu na wstępie (nazwy podawane na samym początku z przypisanymi nr mogą być mylące, np aktywacja i dezaktywacja usług w mojej logice to też rezygnacja, a jednak nie, więc trzeba dzwonić wówczas od nowa).
  Wadyfałszywe, nieaktualne informacje (jak adres biura) na stronie internetowej, zawieszający się i/lub nie działający np przez 2 tygodnie internet, masakryczna infolinia "pożerająca" np.30 min z życia bez załatwienia czegokolwiek, fatalna obsługa klienta
  Miejscowośćwarszawa
 • ~jeszcze_klient / 2016-12-13 11:50:02
  Dostawcy internetu › VECTRA
  Ocena: 2.75 / 5
  Vectra bez niczego ot tak sobie wszystkich klientów z dawnego Spray schowała za NATem. Straciłem publiczne IP i dostęp z internetu do routera/sieci domowej.Jeśli chodzi o personel. Kultura owszem tylko wiedzy brak.Na początku nie bardzo wiedzieli co to stałe publiczne IP. Jak już wytłumaczyłem że stałe/dynamiczne to ostatnia rzecz o jaką mi chodzi, to się okazało że w rozumieniu Vectry publiczne IP wcale publiczne nie jest.Czyli adres IP jest z puli adresów publicznych, ale wcale publiczny nie jest - nikt się z takim adresem nie połączy z internetu, bo całość schowana za NATem. Ja ich zrozumiałem oni chyba mnie nie bardzo. W zaparte szli, że nie mam publicznego w umowie i nie dadzą. Jak ich spytałem czy jest prywatne w umowie okazało się, że też nie ma. Czego nie masz w umowie to ci zmienić mogą jak im się podoba?Dodatkowym smaczkiem jest fakt że inny klient Vectry ma za dodatkowe 8PLN publiczne stałe IP mieszka gdzie indziej.Także jeśli ktokolwiek chciałby zmienić operatora na Vectrę niech się zastanowi dwa razy.Jak nie potrzebujecie jakiegokolwiek dostępu z zewnątrz do domowej sieci/routera lub gry/programy/praca tego nie wymaga i nie przeszkadza wam internet na poziomie publicznego hotspot'a, to jest ok. Zmiany dokonali po 10 latach(3 w Spray 7 w Vectra) bez żadnej informacji.Kupili Spray który działał bezawaryjnie (na naszym osiedlu) i zaczęli od takiej zmiany.Przez 7+ lat(http://satkurier.pl/news/46074/grupa-vectra-wlascicielem-98-spolki-spray.html) zero inwestycji w infrastrukturę sieci nawet na HFC nie przeszli ani routerów 1Gb nie postawili skoro ofertę o wyższe transfery poszerzyli - to co reklamują jest niedostępne VoD/prędkości powyżej 80Mb/s itd.Może rok temu EPG zaczęło działać poprawnie, ale chyba tylko dlatego, że im się coś spaliło w piwnicy i musieli wymienić. Dekoder PVR od około 4 lat ma 500MB przy kanałach HD to śmiech na sali + często nagrywa od połowy.Przerwy w dostępie bez uprzedzenia o jakichkolwiek pracach utrzymaniowych/modernizacyjnych. W pewnym momencie przestali informować - wcześniej to robili.O awariach prędzej się dowiedzieć można wchodząc na ich facebooka i czytając komentarze klientów niż od nich samych.
  7 lat, dawny Spray warszawa
 • ~Jan / 2017-10-17 19:23:55
  Dostawcy internetu › T-Mobile Internet
  Ocena: 4.00 / 5
  To moje drugie podejście do internetu w T-M. Pierwsza umowa "na próbę przez 3 miesiące" podpisana w kwietniu, rozwiązana w czerwcu. Działało bez zastrzeżeń, prędkość wahała się od 20 do 70 (!) Bbs. Ale miałem umowę na Neostradę, którą mogłem rozwiązać dopiero w październiku. Zarówno podpisanie umowy (telefonicznie) jak i rozwiązanie przebiegło bez zakłóceń. Odesłałem kartę SIM do Skierniewic (opcja bez routera) i otrzymałem potwierdzenie rozwiązania umowy. Ulżyło mi, bo głosy były rożne.

  !4 października podpisałem umowę na internet domowy bez limitu 20 Mbs za 45 zł, router Huawei B525S (za 1 zł). Router skonfigurowałem bez problemu. Odległość od nadajnika około 500 m. (warszawa). Siła sygnału - stabilne 3 "kreski". Co ciekawe, w routerze Huawei E5577C, siła siła sygnału pokazywana jest jako maksymalna...
  Kalkulacja cenowa: Neostrada 10 Mbs - 40 zł/m (w zaokrągleniu, bo jest 39,99). Telefon stacjonarny - 40 zł/m. Razem 80 zł/m. Z telefonu stacjonarnego praktycznie nie korzystałem w ogóle, poza Internetem. Z telefonu stacjonarnego rezygnuję. Czyli jest taniej o 35 zł/m, przy szybszym transferze.
  Pierwsza wpadka - karta SIM nie dała się aktywować. Trochę moja wina, bo nie skorzystałem z możliwości sprawdzenia karty w salonie. Obsługa klienta przyjęła zgłoszenie, odesłała nr zgłoszenia, i ... nic. W poniedziałek ( 16-go) zadzwoniłem - "nic nie pomożemy, proszę czekać..." Ponieważ mam niedaleko do salonu TM, zabrałem SIM i pogalopowałem. Bez słowa wymieniono mi kartę na nową.
  Nowa karta uruchomiła się natychmiast, bez dodatkowych manipulacji. Sprawdzam szybkość 3 razy dziennie. Ping równo 30. Szybkość 18 - 20 Mbs. W tej chwili, godz. 19.24 - jest 19, przy pingu 31.
  Teraz odpukuję w niemalowane.
  Aha. Po aktywowaniu nowej karty dostałem SMS, że "problem został rozwiązany"...
  ZaletyCena.
  Nielimitowany internet przy stałej prędkości.
  WadyZbyt krótki czas obserwacji
  Umowa podpisana w salonie T-M. Początek użytkowania. 3 dni.
 • ~Paweł / 2018-03-26 08:41:15
  Dostawcy internetu › VECTRA
  Ocena: 1.50 / 5
  Stanowczo odradzam tę firmę i radzę się trzymać z dala od niej.
  W ostatnim czasie Vectra naliczyla mi dosc znaczna kare z powodu przedwczesnego wypowiedzenia umowy.
  Bylo to dla mnie zaskoczeniem, gdyz umowa która podpisywalem zawarta zostala na czas nieokreslony i powinienem móc rozwiazac ja w kazdej chwili bez oplat.
  Za te mozliwosc musialem doplacic 100zl podczas aktywacji uslugi.
  Okazalo sie, ze w to z powodu aneksu do umowy który Vectra wyslala do mnie w listopadzie zeszlego roku.
  Najpierw zadzwonil do mnie przedstawiciel Vectry proponujac mi aneks.
  Kiedy zapytalem na czym aneks polega, to ten odpowiedzial ze z racji tego ze korzystam z ich uslug dosc dlugo to bede mógl placic 10zl mniej miesiecznie. Zgodzilem sie na wyslanie mi aneksu.
  Pracownik ten nie powiedzial mi, o tej czesci umowy, która zobowiazuje mnie do kontynuowania umowy (pod grozba kar) przez kolejny rok. Wiedzac o zblizajacej sie przeprowadzce (i planowanym wypowiedzeniu umowy o internet) nigdy bym nie zgodzil sie na wyslanie aneksu.
  Kilka dni pózniej pod drzwiami mojego mieszkania pojawilo sie 2 kurierów z umowa do podpisania. Mnie wtedy nie bylo w mieszkaniu, wiec zona zlozyla podpis, bedac przekonana ze jedyna zmiana to nizsza cena.
  Sytuacja w której kurier stoi pod drzwiami i czeka na podpis nie sprzyja zapoznaniu sie z kilkustronicowa i dosc zawila umowa.
  Kiedy juz wypowiedzialem umowe w lutym tego roku, przyszlo do mnie wezwanie do zaplaty naliczonych kar.
  Oczywiscie zglosilem reklamacje. Zostala rozpatrzona negatywnie.
  W uzasadnieniu napisano, ze Vectra nie ma mozliwosci analizy rozmowy z przedstawicielem handlowym (to po co te rozmowy sa nagrywane?)
  Napisano równiez, ze ciezar udowodnienia, ze podpis pod aneksem nie byl mój spoczywa na mnie.
  Sprawę będę musiał przekazać do rzecznika konsumentów.

  Zaletyniedrogo
  Wszystko dobrze do momentu wypowiedzenia umowy
  WadyWprowadzanie w błąd
  Naliczanie kar
  Fatalna obsługa klienta
  Miejscowośćwarszawa
 • ~Edzior / 2016-12-17 13:07:20
  Dostawcy internetu › Play Online
  Ocena: 3.50 / 5
  Internet w smartfonie używam samsunga S6 EDGE na średnim poziomie download 10mbps/s upload 7-8mbps/s nie przerywa w miarę stabilnie chodzi,natomiast internet mobilny na kartę chodzi fantastycznie dokupiłam router HUAWEI B593s-22 do tego antenę dualną SORENSEN 17dbi i po 6 miesiącach testów i pomiarów średnio wychodzi download 50-60mbps/s upload 20-30mbps/s wniosek taki chcesz mieć szybki stabilny internet bierz kartę dokup dobrej jakości router + antenę dualną na właściwe pasmo Bt-sa w twojej okolicy i nie ma siły będzie działać z dobrymi osiągami osoby które obwiniają operatora powinny zastanowić się przed zakupem internetu który ma nadajniki najbliżej nas w moim przypadku wybrałam play bo mam 600 metrów do najbliższego nadajnika na 1800Mhz i taką też antenę na to pasmo dobrałam,wydatki to router 599zł i antena 220zł zwraca sie po kilku miesiącach użytkowania gdyż play ma w tej chwili najtańszą ofertę na rynku,ja sobie chwalę internet,nie polecam brania badziewnych routerów za 1zł tylko zakup porządnego za kilkaset zł porządna antena zewnętrzna dobry kabel niskostratny i net hula aż miło,mieszkam w Tarnowskich Górach i mam super osiągi aż strach pomyśleć jak szybko działa np.w warszawie. reasumując polecam internet Play pod warunkiem zainwetowania we własny sprzęt i poczytania przed zakupem na temat zasięgu i pasma na jakim operator nadaje w naszej oklicy!!! Branie internetu na chybił trafił skutkuje brakiem mobilności i ogólnego niezadowolenia.
  ZaletySzybkość,stabilność,cena.
  WadyObsługa klienta i wiedza na żenującym poziomie niestety zamiast wydzwaniać po konsultantach lepiej samemu się dokształcić w temcie od strony technicznej ja tak zrobiłam.
  6 miesięcy pakiet DUET S 2 numery 5GB internetu współdzielonego + internet mobilny LTE 6 miesięcy darmo potem 10zł za każde rozpoczęte 10GB
 • ~Krzysiek / 2018-09-27 09:02:09
  Dostawcy internetu › Cyfrowy Polsat Internet
  Ocena: 1.00 / 5
  Po kilkunastu latach odchodzimy od CP z wszystkich usług + dodatkowo z Plusa, również umowy firmowe. Umowy się już kończą to zadzwoniono wybadać co jest powodem. Rzeczowa opinia po tylu latach korzystania z usług, jak się szybko okazało - marnej jakości i Pan nadzwyczajnie szybko zakończył rozmowę, nie zbijając żadnej obiekcji nt działania LTE w CP/Plus. Po jego telefonie, od razu udałem się do konkurencji podpisać umowę i po uruchomieniu nowego źródła netu wszyscy byli w szoku... teleportacja do innego wymiaru, ściągnięcie gry na PS4 trwało kilka minut, a nie kilka godzin. Oczywiście nazwa pakiety nielimitowane LTE nie ma nic wspólnego z pojęciem nielimitowane. Niezliczona ilość e maili reklamacyjnych, dostarczanie wyników testów, a oni zawsze że jest ok. Najbardziej rozbrajające jest to że ludzie z BOK są jak muły i wierzą w to co piszą i mówią. Nam konsultantka kazała się uzbroić w cierpliwość do października 2019 r bo wtedy będą stawiali lepszego BTS-a a teraz jest on za bardzo obciążony i dlatego żeby wszyscy mieli jednakowy dostęp, to prędkość jest ograniczona, zwłaszcza dla tych którzy ściągają duże pliki. GENIALNE!!! W warszawie BTS-a Plusa widzę z okna, a max pobierania to 5mb najczęściej jest to ok 1mb to jest LTE wg Plusa i CP. Nowy net domowy-mobilny leci średnio ok 50-55mb, no i o dziwo na 1,5 msc przed końcem umowy prędkość w CP wzrosła do 10mb - zarzucono marchewkę :) tyle że trochę za małą :) nawet za darmo nie chcę mieć z CP/Plus więcej wspólnego
  ZaletyBRAK
  Wadybeznadziejna prędkość netu, dodatkowo zdalnie ograniczana, w TV Sat trzeba dokupować kanały HD :) po 14 latach bycia klientem. brak możliwości wymiany dekodera w trakcie trwania umowy - jedyna możliwość to przedłużyć ją
  Miejscowośćwarszawa
 • ~klechu / 2016-06-21 19:51:53
  Dostawcy internetu › UPC Internet
  Ocena: 4.00 / 5
  Co do jakości usług i ceny nie mam zastrzeżeń. Natomiast negatywnie oceniam proces podpisania umowy. Poszedłem do stoiska UPC myśląc, że podpiszę umowę na miejscu. Oferta przedstawiona przez Pana była droga. Dopiero jak powiedziałem, że na stronie jest tyle a tyle (o połowę taniej niż to co mi przedstawił Pan) jakoś się znalazła tańsza oferta. Okazało się, że umowy żadnej się nie podpisuje. Dopiero monter przynosi do podpisu. Upewniając się kilka razy na stoisku co do promocji miało być, że pierwszy miesiąc tylko 1zł + opłata instalacyjna. Przez zamieszanie z montażem (wynajmowane mieszkanie i brak klucza do piwnicy) nie wnikałem w umowę tylko podpisałem. Co się okazało w punkcie Handlowiec włączył mi usługę bezpieczeństwa (pierwszy miesiąc za darmo potem płatne). Na szczęście można z tego zrezygnować w każdym momencie. Właśnie otworzyłem fakturę i okazało się, że pierwszy miesiąc naliczony normalnie. Przez moją wiarę, że umowa jest właściwa zostały takie nie smaki.

  Jako radę dla nowych klientów. Proponuję ustalenie oferty przez internet. Wtedy myślę, że można mieć pewność do tego co będzie na papierze. Jeżeli jednak ktoś chce skorzystać z stoiska warto poprosić o wydrukowanie umowy aby sprawdzić czy wszystko się zgadza.

  DO TELEWIZJI POTRZEBNY JEST TV Z DEKODEREM DVB-C! :)
  Zalety- prędkość ściągania (bardzo blisko tego co na papierze)
  - prędkość wysyłania (jw)
  - cena (podstawowe kanały TV + internet) bardzo tanio
  Wady- proces podpisania umowy
  - monter bez dostępu do skrzynki rozdzielczej
  - nieinformowanie o usługach dodatkowych
  - wprowadzanie w błąd klienta
  -
  Z usług korzystam w warszawie. Internet 30 mb/s + TV z podstawowymi kanałami za 49 zł miesięcznie. Opłata instalacyjna 49 zł.
 • ~NIK / 2018-08-27 03:37:52
  Dostawcy internetu › Aero2
  Ocena: 2.75 / 5
  Porażka, czekam tylko na inne źródło darmowego internetu i żegnam się z AERO2 na stałe. Niestety od samego początku była to świetna inwestycja publiczna. Rząd stworzył nam rodakom darmowy internet bez ograniczeń (ograniczony oczywiście prędkością i formalnościami zakupu karty SIM). I to działało jakiś czas bardzo fajnie, rozłączało się co godzinę i można było ustawić automat który łączył ponownie co już było problemem w wielu sytuacjach gdzie nagłe wylogowanie generowało problematyczne straty wobec użytkowników. Dało się puścić w internecie materiał video czy audio i to grało, jak przestało to znów automatycznie się wznawiało. To działało. Dziś to kompletna kpina, klapa na całej linii. Jakieś wymuszanie capchy, ba, samowolne ingerowanie firmy hakującej komputery użytkowników (wyłączanie modemów to często standard - wielokrotnie mi rozłączają modem pod USB online), oglądanie TV czy filmów VOD dziś praktycznie nie realne. Jeszcze youtube gdzie system buforuje dane i potem jak łącze padnie - wznawia buforowanie - to działa ale reszta technologii włączając w to Telewizję online - nie do użytkowania. Logujesz się na koncie bankowym i nagle niz gruchy ni z pietruchy rozłącza ci się internet wyłączają ci modem i zostawiają niezalogowaną sesję z TWOIMI PIENIĘDZMI DOSTĘPNYMI DO PRZECHWYCENIA PRZEZ HAKERÓW! sic! no ale jest za darmo, póki nie ma lepszej alternatywy trzeba się przemęczyć z aero2. Swoją drogą mogli by w końcu zrobić 1Mb bo 512 to na dzisiejsze śmietnisko internetowe trochę mało.
  Zaletycena dostępność
  Wadyrozłączanie, ingerowanie w sprzęt (włamywanie się do komputera i rozłączanie modemu przez internet), szybkość łącza.
  Miejscowośćwarszawa
 • ~Martyna / 2021-06-06 20:44:27
  Dostawcy internetu › Plus GSM iPlus
  Ocena: 3.25 / 5
  W warszawie zasięg też upada, Plus ma najgorszy (przetestowane GSM900/1800, UMTS2100, LTE1800/2600). Niestety, warszawa Wawer, Rembertów, Marysin i okolice, wystarczy zostawić telefon w przedpokoju i zasięg znika do zera. Nie dziwcie się ludzie, tak jest od samego początku. Plus zawsze miał naj, naj,naj gorszy zasięg ze wszystkich sieci. Tam gdzie łaziełem kiedyś z ErąGSM (lata 1996-1999) zawsze mogłem dzwonić, Plus nie istniał i nie istnieje do dziś. Ponadto bardzo dobra jakość dźwięku, nieupierdliwi konsultanci, zero wydzwaniania z ofertami (gdy są zablokowane zgody), nigdy z konta nic nie zniknęło (a abonentem jestem od 1996r z tym że od 1998 przeszedłem na simplusa na kartę). Nigdy nie płakałem że coś nie tak oprócz tego nieszczęsnego zasięgu, to jest masakra prawdziwa. No i Plus nie wyrabia z ofertami, we wszystkich sieciach już coś jest a w Plusie pojawia się bardzo późno albo wcale, np. teraz w ORANGE jednym SMS-em za 4zł można zmienić sobie numer telefonu w ofercie na kartę, bez wychodzenia z domu, bez papierkologii, nowy wybrany z listy numer automatycznie zostaje przypisany do posiadanego zarejestrowanego na siebie konta i tyle a stary jest deaktywowany. Można przytrzymać klienta gdy komuś się znudzi numerek i zacznie biegać po sieciach, a nóż trafi wtedy lepszą ofertę to przy okazji zmiany numeru zmieni i sieć, hehhe, imbecyle z działów biznesowych mają to gdzieś, wszak ta sama usługa w Plusie to 61zł z VAT i jednak trzeba wyjść z domu do operatora z dowodzikiem, napodpisywać się papierzysk jak za komuny w T.P.SA. i odczekać swoje, heheheeh. Żenada...
  ZaletyTanio, bezawaryjnie, bez zgrzytów
  WadyBardzo kiepski zasięg 2G/3G/4G prawie wszędzie
  Miejscowośćwarszawa
 • ~Maciek / 2017-12-08 00:49:55
  Dostawcy internetu › UPC Internet
  Z dostępu do internetu korzystam już ponad 10 lat. Przez ten czas, miałem duże szczęście, bo nigdy nie miałem kłopotu z dostępem, jako takim - tylko drobne incydentalne przerwy w dostępie. Na pewno, UPC stosuje metodę "sztucznego zawyżania szybkości internetu", tylko po to, aby nakręcać Klientów na wyższe abonamenty. Nigdy przepustowość internetu nie będzie taka, jaka widnieje w umowie. Ale takie numery stosuje większość operatorów dostępu do internetu, na całym świecie.

  Porada nr 1: Nie szalej z kupowaniem wyższych przepustowości. Po prostu, nie można mieć wszystkiego na już. Pamiętaj, że istnieje jeszcze takie coś jak książki, gry off-line, rozmowa w cztery oczy. :)

  Porada nr 2: Nie przedłużaj automatycznie umowy na czas określony. Jak będzie dobijał koniec poprzedniego okresu, daj sobie szansę na wynegocjowanie lepszej ceny. Negocjuj wyłącznie osobiście, w Biurze Obsługi Klienta, bo to, co ustalisz on-line czy przez telefon, nie zawsze musi być tym, co będzie zapisane w "Systemie". Potem trzeba reklamować i dodatkowo się stresować.

  Porada nr 3: Jeżeli nie lubisz umów długoterminowych, skorzystaj z możliwości podpisania umowy bezterminowej. Zapłacisz kilka złotych więcej na miesiąc, ale będziesz spać spokojniej.

  Zastosowanie: praca informatyczna (administracja IT) przez internet, przeglądanie stron internetowych, oglądanie filmów, granie w gry FPS.

  Lokalizacja łącza: warszawa-Mokotów.
  Zalety+ ceny usług,
  + jakość łącza (ping, przepustowość).
  Wady- obsługa klienta on-line i przez telefon praktycznie nie istnieje - trzeba fatygować się osobiście, do Biura Obsługi Klienta.
  Miejscowośćwarszawa
 • ~Paweł / 2019-03-20 19:43:04
  Dostawcy internetu › Orange Światłowód
  Ocena: 1.00 / 5
  Jeśli ktoś się zastanawia. Odradzam jakkolwiek współprace z firmą Orange Polska S.A. Nie potrafią wywiązać się z umowy. Fatalna jakość obsługi na infolinii, jeszcze gorsza wizyta pseudo technika. Ogromne skoki prędkości czasami jest 16 mB prędkość. Nie da się korzystać ani z internetu ani z telewizji. Usługa Multi room nie działa w ogóle po wizycie technika. Reklamacja zgłoszona na infolinii. Od trzech tygodniu nikt się nie skontaktował. Wszystkie wymagania sprzętowe/karty sieciowe posiadamy. Obsługa na infolinii koszmar za który trzeba płacić. Czat z doradcą nie funkcjonuje. W weekendy nie da się korzystać z telewizji, pikselowanie praktycznie cały czas. Średnio raz w tygodniu telefoniczne zgłoszenia średnio 1 godzina płatne około 30 zł. Zgłoszono reklamacje jakości oferowanych usług i niezgodność z umową. Przyjechał technik wiedzy zero skasował częstotliwość 5 ghz powiedział że nie potrzebna. Prędkość internetu spadła do 50 mb/s. Technik informuje ze wizyta płatna 49 zł do faktury doliczane 129 zł. Próba złożenia reklamacji w dniu 07.03.2019 nie udana przełączano mnie do 3 rożnych działów płatność, usługi techniczne i znowu płatność. Mimo 50 minutowego połączenia nie udało mi się zgłosić reklamacji. Jeżeli Orange Polska s.a. nie jest w stanie wywiązać się z umowy którą podpisało z klientem powinno po prostu umożliwić rozwiązanie tej umowy. Całkowita niezgodność oferty przedstawionej na infolinii a opłat naliczonych w fakturach. Jeszcze rok męczarni. Omijajcie szerokim łukiem. Brak zalet, jeszcze nigdy na żadne usługi się tak nie nacięliśmy.
  ZaletyBrak zalet,
  WadyWszystko
  Miejscowośćwarszawa
 • ~Marlena S. / 2021-06-07 09:18:42
  Dostawcy internetu › Play Online
  Ocena: 1.00 / 5
  Internet od roku nie istnieje (warszawa). Lte działa z prędkością średnio 2-4Mbps, prawdziwa padaczka. Nie pomaga zmiana sprzętu na nowszy, zmiana cat. sprzętu, agregacja i podobne, ta sieć jest już martwa. Na dodatek po zmianie właściciela PLAY zrobiło się mocno anty-użytkowo, np. nie dostaniesz SMS z powiadomieniem typu: dziś kończą się noce bez limitu albo usługa noce bez limitu zostanie wyłączona dnia tego i tego (jak ma to miejsce w Plusie), dostaniesz SMS typu "noce bez limitu została wyłączona" i dostaniesz tego SMSa dopiero kilka godzin po deaktywacji, tak abyć użytkowniku zdąrzył wybrać z konta GB trochę GB, tak, tak, ciągle myślisz że usługa działa a ona nie działa i zjada Ci GB z pakietu. Usunęli składanie reklamacji za pomocą WWW zatem nie da się już niczego u nich reklamować. Na dodatek usunęli też forum PLAY, serio, było tu: https://forumplay.pl/
  Ta sieć to jest ŚMIECH NA SALI, gdy tylko pojawił się nowy jej właściciel to w okolicy zniknęłą aż kilka stacji bazowych, kiedyś LTE działało z prędkością 80-100Mbps, teraz za dnia wydusić 10 graniczy z cudem. Nie polecam tej firmy, PLAY sprzed 2017 to już nie ten sam PLAY. Dlaczego znikają stacje bazowe w Polsce? Bo aktualny właściciel buduje od podstaw 3G/4G w krajach trzeciego świata dlatego infra z Polski znika, to proste, internauci już rozpracowali dlaczego z super sieci zrobiła się taka padaczka. Ja miałam zawsze full zasięg w domu i downloady (warszawa Rembertów) 80-100 a nocą 90-120. A dzisiaj? A dzisiaj za dnia jest 2-6Mbps a nocą 8-12Mbps i nie pomagają anteny, zmiana sprzętu czy agregacja, po prostu zasięg kwiczy na 2,3 kreskach. Sieć niegodna polecenia.
  WadyWszystkie możliwe
  Miejscowośćwarszawa
 • ~Grzegorz / 2020-05-16 16:10:08
  Dostawcy internetu › JMDI
  Ocena: 4.50 / 5
  Korzystam z usług kilka miesięcy. Internet super. Dziwię się narzekaniom. Mi też zrywało połączenia co najmniej raz na dzień, ale po kontakcie z BOK i wykonaniu zgodnie z zaleceniem odświeżenia ustawień problem raz na zawsze się skończył (miałem sprawdzić czy jest dynamiczne ustawienie IP, było, ale dla pewności zmieniłem, przywróciłem i zapamiętałem). Prędkość internetu po wifi wydawała mi się zbyt mała, ale zajrzałem do kart sieciowych komputerów domowych i w głównej mierze to była przyczyna. Archer C6 daje mi z 700MB na ruterze otrzymanym z JMDI co najmniej 300MB na tej samej kondygnacji i 150 piętro wyżej. Z połączenia przewodowego korzystałem tylko do sprawdzenia prędkości. Ogólnie jestem bardzo zadowolony, bo to jedyny operator, który zaoferował światłowód. Dotąd miałem ok. 5MB po kablu telefonicznym lub 0(!)-30MB LTE. Popołudniowe 0-5 było bardzo wkurzające. Dodam, że mieszkam w warszawie po praskiej stronie. Awaryjność - jedno 15 minutowe wyłączenie w ciągu 6 miesięcy (o awarii informował komunikat na infolinii - dodzwonić się do człowieka niestety nie było można). Reasumując polecam.
  ZaletyMała awaryjność. Atrakcyjna cena (internet, TV i telefon). Usługi TV (Netflix czy HBO GO) bezawaryjnie działają po WIFI. Indywidualne podejście do nowego klienta na "pustyni" światłowodowej (niestety w warszawie takie wciąż występują).
  WadyBrak oferty dekodera TV WiFi. Kabelek między ruterem a modemem TV niestety nieunikniony. Zbyt skomplikowane procedury. Uruchomienie telefonu stacjonarnego (wetknięcie kabelka telefonicznego do rutera) wymagało ponownego przyjazdu technika.
  Miejscowośćwarszawa
 • ~Dorota / 2018-08-07 12:53:31
  Dostawcy internetu › Netia Szybki Internet
  Ocena: 1.00 / 5
  FIRMY UWAŻAJCIE NA NETIĘ!
  Moja firma rozwiązała umowę z Netia. Jakiś czas po rozwiązaniu umowy dostałam pismo z wezwaniem do zapłaty na kwotę 168,34 zł, Wezwanie potraktowałam jako pomyłkowo wysłane, ponieważ po sprawdzeniu w wyciągach bankowych upewniłam się, że wszystkie faktury względem firmy Netia są zapłacone. Po niedługim czasie dostałam SMS z firmy windykacyjnej CreditExpress Inkaso wzywający mnie do zapłaty wyżej wymienionej kwoty. Okazało się, że w trakcie trwania umowy z Netią jedna z faktur została przeze mnie zapłacona nieznacznie po terminie, odsetki za przekroczenie terminu to 0,35 zł, a kara za brak wpłaty w wysokości 35 groszy to 40 euro kosztów egzekucyjnych przeliczone na PLN, co daje kwotę 168,34 zł. Nie dostałam wezwania do zapłaty na kwotę odsetek, czyli na kwotę 0,35 zł. Poinformowano mnie, że kwota ta jest widoczna po zalogowaniu na konto. Rzeczywiście jest, tylko jaki miałabym powód logować się na koncie firmy, z która rozwiązałam umowę i według mojej wiedzy nie miałam względem niej żadnych zaległości płatniczych. Rzeczywiście istnieje przepis, który pozwala w przypadku umów pomiędzy przedsiębiorcami zastosować opłatę w kwocie 40 euro, jako koszty egzekucji. Tylko tak jak wszystkie przepisy możliwe do zastosowania należałoby stosować je rozsądnie. Klient, któremu z powodu niezapłacenia 35 groszy po rozwiązaniu wieloletniej umowy nalicza się opłatę 168 zł widząc absurdalność i nieadekwatność kwot tę sytuację może potraktować jedynie jako karę za rozwiązanie umowy. Na pewno takie traktowanie klientów nie pomoże Netii w utrzymaniu starych klientów, a także w zdobywaniu nowych. Może warto pomyśleć o sile marketingu szeptanego i mediów społecznościowych.
  Miejscowośćwarszawa
 • ~Piotr / 2019-08-20 07:54:04
  Dostawcy internetu › PLUS internet LTE
  Ocena: 4.50 / 5
  Używam Plus LTE od kilku lat. W miejscach, w których korzystam w ciągu ostatniego roku mocno poprawiła się prędkość i stabilność internetu. Tylko w tym roku Plus uruchomił kilka nowych stacji LTE 2600 w pobliżu domu. Używam teraz tego nawet jako internetu domowego. Bez agregacji pasm na starym modemie wyciągam 40-50 Mbps w godzinach szczytu i praktycznie prędkość jest stała niezależnie od pory dnia. Ludzie, którzy piszą, że im internet słabo działa zapomnieli, że to jest internet mobilny a nie światłowód i jeśli są w miejscu, które tłumi sygnał (np. wewnątrz budynku), albo daleko od stacji bazowej, to będą mieć niską szybkość. I tak jest w KAŻDEJ sieci. Każda sieć ma dziury w zasięgu i każda sieć ma miejsca, które są mocniej obciążone.

  Wracając do Plusa, u mnie sygnał wewnątrz domu też był słaby, ale zainwestowałem w antenę zewnętrzną, sprawdziłem, które stacje bazowe są w okolicy najmniej obciążone i mam te stabilne 40 Mbps nawet o 18:00-20:00 wieczorem. A te 40 Mbps to tak słabo tylko dlatego, że mam słaby modem stacjonarny - na modemie ze smartfona z agregacją pasm wyciskam 80-90 Mbps, ale niestety nie podłączę go na stałe jako domowy.

  A za to wszystko 25 zł / miesięcznie przy 60 GB limitu.
  Nie wiem jak z lejkami, bo jeszcze do 60 GB nie dobiłem ani razu.
  ZaletyDuża szybkość i stabilność łącza również w godzinach szczytu. Niska cena w przypadku połączenia kilku usług.
  WadyPodobno nakładają lejek 20 Mbps po przekroczeniu pakietu podstawowego mimo opcji "LTE bez końca", ale nie miałem okazji się jeszcze o tym przekonać.
  Miejscowośćwarszawa